SPRINGERSPANIELIT RY
SÄÄNNÖT


1§ Yhdistyksen nimi on Springerspanielit ry ja sen kotipaikka in Helsinki

2§ Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten englanninspringerspanielien ja walesinpringerspanielien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä sekä kaikkien spanielien käyttöä.

3§ Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen

4§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja yms.
 2. edesauttaa jäsenistöä saamaan käyttökoirien kouluttamiseen tarvittavat olosuhteet
 3. levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa
 4. seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia ohjeita
 5. ylläpitämällä yhteyksiä muihin alan järjestöihin ja antamalla tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puutteissa
 6. muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen

Toimintansa tukemiseksi yritys voi:

 1. omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 2. ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia

5§ Yhdistykseen voi liittyä vuosijäsenenä, perheenjäsenenä tai nuorisojäsenenä liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, sekä ainaisjäsenet jotka hallitus on hyväksynyt ennen vuotta 2005. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Kun hän on täyttänyt 15 vuotta, hänet siirretään ilman eri anomusta vuosi- tai perhejäseneksi.

Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta

Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen. Kunniajäsen voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa.

6§ Jäsen voi erota yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat laskut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut

Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:tä on yhdistyksen hallituksella erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan päätösvaltaisen hallituksen yksimielinen päätös.

Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

7§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille enne helmikuun 15. päivää. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään helmikuun 28. p:nä.

8§ Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: Syyskokoukseen loka-marraskuussa ja vuosikokoukseen helmi-maaliskuun aikana.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelemistä varten.

Jos jäsen haluaa jonkin asian käsittelyä kokouksessa, esitys siitä on tehtävä kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjallisesti tai yhdistyksen julkaisussa vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa jokaisella on yksi ääni, paitsi nuorisojäsenellä, yksi ääni jota hän voi käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Yksi henkilö voi valtakirjoilla edustaa korkeintaan 10 muuta jäsentä

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki tai nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee valeissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi ja niiden erääntymisaika
 7. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja
 9. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi
 10. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä seuraavalle toimintakaudelle
 11. valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
 12. valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan järjestöjen hallintoelimiin ja kokouksiin
 13. käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
 14. käsitellään jäsenten kokoukseen päätettäväksi esittämät asiat
 15. käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään vastuunvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
 9. käsitellään jäsenten kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
 10. käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

10§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu yhdeksän jäsentä

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen erovuorossa on vuosittain kolme, ja määrätään kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet arvalla.

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilallensa uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin pankkiasioissa määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

11§ Hallituksen tehtävä on:

 1. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
 2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaan esitettävät asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 4. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta sekä
 5. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
 6. Hallitus voi asettaa työvaliokunnan sekä tarvittaessa toimikuntia huolehtimaan näille uskotuista tehtävistä.

12§ Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä

Työvaliokunnan tehtävänä on hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun jommankumman lisäksi kaksi muuta jäsentä on läsnä

13§ Muutosehdotus näihin sääntöihin in jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä

14§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous

Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.

15§ Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.