Springerspanielit ry

Yhdistyksen säännöt

03.01.2022

SPRINGERSPANIELIT RY SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Springerspanielit ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2§ Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten englanninspringerspanielien ja walesinpringerspanielien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä sekä kaikkien spanielien käyttöä. 

3§ Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen 

4§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja yms. Edesauttaa jäsenistöä saamaan käyttökoirien kouluttamiseen tarvittavat olosuhteet levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa. Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia ohjeita. Ylläpitämällä yhteyksiä muihin alan 

järjestöihin ja antamalla tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen. Toimintansa tukemiseksi yritys voi: omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia 

5§ Yhdistykseen voi liittyä vuosijäsenenä, perheenjäsenenä tai pentuejäsenenä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, sekä ainaisjäsenet, jotka hallitus on hyväksynyt ennen vuotta 2005. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen samassa osoitteessa asuvia jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen. Vuosikokous voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. 

6§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat laskut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut. Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry: stä on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan päätösvaltaisen hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin. 

7§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain ja ne on hallituksen vuosikertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajalle kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa vuosikokoukselle tarkoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kolmea päivää ennen vuosikokousta. 

8§ Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: Syyskokoukseen loka-marraskuussa ja vuosikokoukseen helmi-maaliskuun aikana. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelemistä varten. 
Jos jäsen haluaa jonkin asian käsittelyä kokouksessa, esitys siitä on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjallisesti, joko julkaisemalla yhdistyksen nettisivuilla, julkaisussa tai sähköpostitse jäsenen henkilökohtaiseen sähköpostiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäyhteyden kautta osallistuva ei voi kokouksessa käyttää valtakirjoja, niiden käyttäminen on mahdollista vain saapumalla fyysiseen kokouspaikkaan. Kokouksen ollessa kokonaan etäyhteyden kautta järjestetty ei yksikään osallistuja voi käyttää valtakirjoja. Kokouksessa jokaisella on yksi ääni. Yksi henkilö voi valtakirjoilla edustaa korkeintaan 10 muuta jäsentä saapumalla fyysisesti kokouspaikalle, etäyhteyden kautta valtakirjojen käyttö ei ole mahdollista. Mikäli äänivaltainen jäsen on antanut valtakirjan, mutta osallistuukin itse kokoukseen etäyhteyden välityksellä, mitätöidään annettu valtakirja ja kokoukseen etäyhteydellä osallistuva jäsen velvoitetaan käyttämään äänioikeuttaan itse äänestystilanteessa. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki tai nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. 

9§ Kokouksissa käsiteltävät asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
5.hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi ja niiden erääntymisaika
7. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9.valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi
10.valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja hänen varamiehensä seuraavalle toimintakaudelle
11.valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
12. käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
13. käsitellään jäsenten kokoukseen päätettäväksi esittämät asiat
14. käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1.kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
5.hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan järjestöjen hallintoelimiin ja kokouksiin 
-SKL-FKK valtuuston edustaja ja hänen varahenkilönsä sekä SKL-FKK yleiskokouksen edustaja valitaan joka kolmas vuosi
9.käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
10.käsitellään jäsenten kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
11. käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset 

10§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen erovuorossa on vuosittain kolme, ja määrätään kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet arvalla. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Jos hallituksen jäsen eroaa tai tulee erotetuksi yhdistyksestä, tulee hän samalla erotetuksi hallituksesta. Hänen jättämänsä paikka täytetään yhdistyksen kokouksessa jäljelle jääneen kauden ajaksi. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin pankkiasioissa määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

11§ Hallituksen tehtävä on: hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaan esitettävät asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta sekä päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Hallitus voi asettaa työvaliokunnan sekä tarvittaessa toimikuntia huolehtimaan näille uskotuista tehtävistä. 

12§ Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä. Työvaliokunnan tehtävänä on hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi muuta jäsentä on läsnä. 

13§ Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. 

14§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 34 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan. 

15§ Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

Scroll to Top